top of page
Search
  • ד"ר חוה ארליך

אז מה זה בעצם "היתר בניה"?

"היתר בניה" מהווה את האישור החוקי להקמת מבנה חדש, לבניית תוספות למבנה קיים או לשימוש במבנה. היתר בניה מורכב משני מסמכים. הראשון מילולי, שכולל את פרטי בעל ההיתר, את תיאור העבודה או השימוש המבוקשים, ואת פרטי אנשי המקצוע שהכינו את התוכניות. השני הוא "תוכנית ההיתר" או "גרמושקה" או "הרמוניקה", וכולל שירטוטים מפורטים של חלקי המבנה, וכן חישובים של שטחי הבניה. תוכנית ההיתר כוללת טופס ובו שמות מבקשי הבקשה, בעלי הזכויות בקרקע, והצהרות חתומות של בעלי המקצוע האחראים על התכנון והביצוע.


"תוכנית ההיתר" מתחילה את דרכה כ"בקשה להיתר", המוגשת לוועדה המקומית לבדיקה. החל משנת 2016 התהליך מקוון, והבקשות מגיעות לוועדות המקומיות באמצעות מערכת "רישוי זמין" הממשלתית. הבקשה נבדקת – האם נכללים בה כל הפרטים הנדרשים בחוק ובתקנות, האם השטחים הכלולים בה תואמים את הוראות התוכנית המאושרת, האם יש הוכחת בעלות כנדרש, ועוד. לאחר בדיקה זו, הבקשה מגיע לדיון בוועדה המקומית לקבלת החלטה. אם הבקשה להיתר תואמת בכל את התוכנית המאושרת ואת התקנות, היא תידון בזריזות יחסית בפורום מצומצם של מהנדס הוועדה ויו"ר הוועדה שנקרא "רשות רישוי". אם הבקשה כוללת בקשות להקלות או לשימושים חורגים, היא תידון בפורום אחר, שהוא חלק ממליאת הוועדה המקומית.

במקרים שבהם הבקשה להיתר כוללת שימושים חורגים או הקלות, מתקיים תהליך של פירסום ליידוע הציבור. הוועדה המקומית תדון בהתנגדויות אם התקבלו. למתנגדים קיימת זכות ערר. רק לאחר שהסתיימו כל ההליכים, הוגשו מסמכים מתוקנים ושולמו כל ההיטלים והאגרות, יצא היתר הבניה החתום והמאושר.

בכך לא הסתיים התהליך. תוקף ההיתר נע בין 3-6 שנים בהן יש להשלים את העבודה. לפני התחלת העבודה, נדרש אישור להתחלת עבודה, הכולל פרטים נוספים המתייחסים לאופן אירגון האתר ומהלך הביצוע. עם תום הביצוע, נדרש לקבל "תעודת גמר", המעידה על כך שהמבנה הוקם לפי ההיתר שניתן, ואפשר כעת לאכלסו.

4 views0 comments

Comentários


bottom of page