top of page
Search
  • ד"ר חוה ארליך

תכנון, היתרי בניה והזמן שביניהם

היתרי בניה מבוססים על תוכניות מאושרות במקום מסויים. האדריכל מתכנן לפי הוראות מפורטות הכלולות בתוכניות אלה, והבודקים בוועדות המקומיות בודקים את הבקשות בהתאם. אולם מה קורה בתקופה בה מכינים תוכנית חדשה? האם ניתן להמשיך להוציא היתרים כרגיל? ל"מוסדות התכנון" (הוועדות המקומיות והמחוזיות ולפעמים גם מוסדות תכנון ארציים אם נדרש), שמורה הזכות החוקית להודיע על הכנת תוכנית במקום מסויים, ולסמן את גבולות התכנון החדש. כמו כן, וועדה יכולה לקבוע תנאים ומיגבלות להוצאת היתרים בתוך אותו שטח שסומן, שבו מכינים את התוכנית החדשה. המטרה היא לאפשר למתכננים להשקיע זמן בתכנון, ולוועדות השונות לדון ולקבל החלטות לגבי התכנון החדש המוצע, מבלי שבמהלך הזמן יקבעו עובדות בשטח שאולי יסכלו את מימוש התוכנית בהמשך.

כלומר, אפשר לבקש ממוסד התכנון המוסמך לדון ולהחליט בתוכנית, לפרסם תחילה הודעה על הכנת התוכנית. בנוסף ניתן לבקש שתתקבל החלטה שתגדיר מיגבלות או אפילו "הקפאה" של הוצאת היתרי בניה בתקופת הכנת התוכנית. (סעיפים 77 ו- 78 לחוק התכנון והבניה). ההודעה על הכנת התוכנית והתנאים להוצאת היתרים במהלך התכנון מפורסמים לציבור, והם מוגבלים בזמן. התקופה שבה מגבלות אלה יהיו בתוקף, נעה בין שנה לשש שנים. אם רוצים להאריך את הזמן מעבר לכך, נדרשים נימוקים מיוחדים ואישור השר הממונה. בכל מקרה, על מיגבלות שפורסמו, יש זכות ערר לכל מי שסבור שהוא נפגע מהן. הערר יכול להיות מגוש בכל עת, והוא נדון בוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית.ניקח לדוגמא, תוכניות להתחדשות עירונית ביוזמת הרשות המקומית או הרשות להתחדשות עירונית. במסגרת תוכנית כזו, המתכננים זקוקים לזמן כדי לנתח את המצב התכנוני הנוכחי והעתידי של תחום התוכנית. נדרש להגדיר מה הם הצרכים הציבוריים הנגזרים מהקמת דירות נוספות ואיכלוסן, ולתת פתרונות תכנוניים לדגמים השונים של המבנים. תוכניות רחבות היקף כאלה, יכולות לסייע לרשות המקומית לספק את צרכי הציבור הנדרשים בד בבד עם תוספת יחידות דיור ברחובות הקיימים של העיר, אולם נדרש זמן רב להכנתן, לשמיעת עמדות הציבור ובסופו של דבר לקבלת החלטות. כדי שאפשר יהיה ליישם את התכנון לאחר שיושלם התהליך לאישור של התוכנית, נדרש לעיתים שלא ייקבעו עובדות בשטח שיקשו על המימוש של התכנון. לכן, מתבקשת לפעמים הקפאה או הגבלה של היתרי בניה בתקופת הזמן שבה עובדים על התוכנית, דנים בה ומאשרים אותה.
**

הערה: התוכן מהווה מידע כללי בלבד, ואיננו מהווה ייעוץ ו/או הצעה לפעולה ו/או חוות דעת, ואין להסתמך על האמור. על הקורא/ת מוטלת האחריות הבלעדית והמלאה לבחון כל מקרה לגופו ולקבל ייעוץ פרטני בעניין. אין לראות בשום מקרה באמור הזמנה לקבלת ייעוץ מהכותבת.

4 views0 comments

Comentarios


bottom of page